Privacyverklaring M+

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en dat je wilt dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. In dit privacy beleid kun je informatie vinden hoe M+ omgaat met (persoons) gegevens die je achterlaat bij M+.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en op alle websites van ondernemingen en handelsnamen van M+ Groep B.V. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen groepsmaatschappijen van M+ Groep B.V. Onder M+ Groep B.V. (Mplus) vallen onder andere de volgende bedrijven of handelsnamen:

 • M+ Marketing Informatics BV;
 • M+ Tele services B.V.;
 • M+ Financial Informatics B.V.;
 • M+ Holding B.V.;
 • I-Company B.V.;
 • I-company Business Solutions B.V.;

“Mplus” levert diensten en software oplossingen voor klantcontact en communicatie aan opdrachtgevers in de commerciële en charitatieve sector. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die personen waarvoor het van toepassing is om de informatie te verwerken. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren.

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Mplus omgaat met je persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een mail sturen naar dpo@mplus.nl

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Mplus is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de aan Mplus verbonden medewerkers in de zin van de Wbp en AVG.

Welke persoonsgegevens worden door Mplus verwerkt?

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • NAW gegevens, geboortedatum en -plaats, ID bewijs, pasfoto, BSN, IBAN;
 • CV;
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn;
 • Verzekeringsgegevens van de medewerkers;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Belastingwet, Wet op de identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz).
Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving aanstelling als medewerker;
 • Afhandeling van door jouw gevraagde informatie;
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
 • Werving en selectie;
 • Voor het optimaal functioneren van onze medewerkers.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

Gebruik van onze diensten en oplossingen

Mplus kan voor opdrachtgevers als verwerker optreden in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dat geval verwerken en/of bewerken wij persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een opdracht. De overweging met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens worden in dat geval door de opdrachtgever en ons vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zij op grond van specifieke wetgeving.

Mplus draagt -samen met eventuele verwerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van de functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Mplus draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen Europa worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedures

De risico’s zijn vastgelegd in onze procedures en processen die gewaarborgd worden aan de hand van ISO9001 en ISO27001 normen. Voor deze normeringen geldt dat deze jaarlijks getoetst worden door middel van zowel interne als externe audits. Certificaten en rapporten hiervan zijn op verzoek ter inzage.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken of verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mplus of die van een derde partij.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

Onze website kan Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Website, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.

Functionele Cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om een bericht te versturen via ons contactformulier, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

Analytische Cookies. MPlus gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Website gebruiken. Wij kunnen dan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren.

Mplus verzamelt je IP-adres, surf- en klikgedrag (waar mogelijk geanonimiseerd), cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op onze site bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt en welke pagina’s je bezoekt op onze Website.

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze website aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Mplus verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Mplus verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Mplus. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Verandering

Mplus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je dan ook aan deze verklaring zo nu en dan opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens beschermen. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Wij bieden je altijd de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als je jouw gegevens aan wilt passen of wilt laten verwijderen kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Voor het verwijderen van persoonsgegevens zijn soms juridische of technologische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet). Je kunt indien van toepassing ook een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie (recht op dataportabiliteit)

M+ Groep B.V.
Hoorn 131
2404 HH  Alphen aan den Rijn

0172-428822
dpo@mplus.nl

Alphen aan den Rijn, 01 januari 2022